Afdruk

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH
Am Hohen Markstein 5
75177 Pforzheim
Duitsland


E-Mail: info@gutmann-exklusiv.de
Internet: http://www.gutmann-exklusiv.de

Vennoot:
Manuel Fernandez

Registratiekantoor: kantongerecht Mannheim
HRB nr. HRB 705602

BTW-nr.: DE 263391836

Layout & Design: stormtree marketing consulting | www.stormtree.de

Gebruiksaanwijzingen
1. Auteursrecht
Het oproepen, kopiëren en opslaan van de Webpagina’s van dit on line-aanbod, waarvan de respectievelijke inhoud of met de afbeeldinginstrumenten gegenereerde of aangegeven resultaten, zowel volledig als gedeeltelijk, mag uitsluiten voor privaat en niet voor commercieel gebruik doorgevoerd worden. Dit gebruik is beperkt tot de verschaffing van informatie over artikelen en dienstverlenende aanbiedingen. De overname, het gebruik of de verspreiding van de gegevens van dit on line-aanbod, de respectievelijke inhoud of resultaten ervan, voor andere dan privé-doeleinden vereist de schriftelijke toestemming van de uitgever. Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de uitgever zelf uitgewerkte objecten (grafieken en teksten) blijft uitsluitend aan de uitgever voorbehouden. Een bewerking of aanpassing, reproductie of toepassing van dergelijke objecten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder schriftelijke toestemming van de uitgever niet geoorloofd.
Auteursrechtaanwijzingen en merkbenamingen mogen nog gewijzigd noch verwijderd worden.
Alle binnen het on line-aanbod vermelde en eventueel door derden beschermde fabrieksmerken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het telkens van toepassing zijnde identificatierecht en aan de eigendomsrechten van de respectievelijk geregistreerde eigenaars. Uit de vermelding alleen vloeit niet voort dat fabrieksmerken niet door rechten van derden beschermd zijn.

2. Verwijzingen en links
Waar Webpagina’s, die van dit on line-aanbod deel uitmaken, rechtstreeks of onrechtstreeks naar vreemde Internetpagina’s verwijzen, die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de uitgever ressorteren, is de uitgever slechts aansprakelijk voor zover hij zich van hun respectievelijke inhoud bewust is en het voor hem technisch mogelijk zou zijn en er van hem technisch gevergd kan worden, het gebruik in geval van een in strijd met de wet zijnde inhoud te verhinderen. De uitgever verklaart uitdrukkelijk dat op het moment van de link de overeenkomstige verbonden, vreemde Internetpagina’s vrij van een in strijd met de wet zijnde inhoud waren. De uitgever oefent geen enkele invloed uit op de actuele en toekomstige vormgeving en op de respectievelijke inhoud van de verbonden, vreemde Internetpagina’s. Daarom distantieert hij zich hiermede uitdrukkelijk van iedere inhoud van alle verbonden, vreemde Internetpagina’s, die na de link gewijzigd werden. Voor een in strijd met de wet zijnde, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie voortvloeit, is uitsluitend de provider van de vreemde Internetpagina, naar waar er verwezen wordt, aansprakelijk en niet diegene, die via links naar de respectievelijke publicatie louter verwijst.

3. Inhoud
Voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie staat de uitgever niet in. Aansprakelijkheidsclaims tegen de uitgever, die op schade van materiële of ideële aard betrekking hebben, die door het gebruik of door het niet-gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt wordt, zijn in principe uitgesloten, voor zover er vanwege de uitgever geen aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld vastgesteld kan worden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De uitgever maakt uitdrukkelijk voorbehoud, gedeelten van de pagina’s of het complete on line-aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te schrappen of de publicatie tijdelijk of definitief te stop te zetten.

4. Gegevensbescherming
Voor zover er binnen het on line-aanbod de mogelijkheid op de invoer van persoonlijke of professionele gegevens (E-mail adressen, namen, adressen) bestaat, worden deze gegevens vanwege de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis prijsgegeven.